DetailController

Thông báo

THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền thực hiện tại UBND phường Lĩnh Nam

02/08/2023 07:37
THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền thực hiện tại UBND phường Lĩnh Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG LĨNH NAM

——————

Số:  272 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

           Lĩnh Nam, ngày 28  tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

thực hiện tại UBND phường Lĩnh Nam

———————————

          Căn cứ  Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

UBND phường Lĩnh Nam thông báo niêm yết công khai 178 thủ tục hành chính thuộc 14 lĩnh vực đang thực hiện tại UBND phường đến thời điểm hiện nay. Cụ thể như sau:

TT

Tên lĩnh vực

TTHC thuộc thẩm quyền

TTHC trực tiếp giải quyết tại UBND phường

TTHC tiếp nhận tại bộ phận

“Một cửa”

TTHC giải quyết liên thông

TTHC tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận

Chuyên môn

1

Nội vụ

15

15

2

Giáo dục và Đào tạo

01

05

04

Phí

3

Thanh Tra

04

04

4

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

11

11

5

Tư pháp

40

40

03

Phí

6

Văn hóa – Thông tin

06

07

01

7

Lao động-TBXH

06

54

48

8

Địa chính – Đô thị

01

15

14

Phí

9

Môi trường - Tài nguyên nước

01

03

02

Phí

10

Đường thủy nội địa

10

10

Phí

11

Ban Dân tộc

0

02

02

12

Y tế - Dân số

02

02

13

Quản lý công sản

01

01

14

Lưu thông hàng hóa trong nước

09

09

Phí

Cộng

104

178

74

73

 (Có danh mục kèm theo)

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND quận Hoàng Mai;

- Ban TV Đảng ủy phường,

         (Để báo cáo)

- Các Đ/c  lãnh đạo UBND phường;

          (Để chỉ đạo)

- Các đ/c cán bộ, công chức phường;

          (Để thực hiện)

- Niêm yết công khai tại BP Một cửa;

- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Việt

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG LĨNH NAM

–––––––——

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Thông báo số: 272 /TB-UBND ngày 28 /06 /2023 của UBND phường)

TT

Lĩnh vực/Thủ tục

Quyết định công bố của UBND TP Hà Nội

Ngày ban hành Quyết định

TTHC thực hiện tại UBND phường Lĩnh Nam

Tiếp nhận tại

bộ phận

"Một cửa”

TTHC liên thông

1

2

3

4

6

7

I

LĨNH VỰC NỘI VỤ

15

15

A

TÔN GIÁO

1

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

QĐ số 3831

30/7/2018

1

1

2

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

QĐ số 3831

30/7/2018

1

1

3

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

QĐ số 3831

30/7/2018

1

1

4

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

QĐ số 3831

30/7/2018

1

1

5

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

QĐ số 3831

30/7/2018

1

1

6

Đăng ký thay đổi người đại diện của 1 nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

QĐ số 3831

30/7/2018

1

1

7

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn 1 xã

QĐ số 3831

30/7/2018

1

1

8

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

QĐ số 3831

30/7/2018

1

1

9

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

QĐ số 3831

30/7/2018

1

1

10

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

QĐ số 3831

30/7/2018

1

1

B

THI ĐUA KHEN THƯỞNG

11

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

QĐ số 5819

18/10/2019

1

1

12

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

QĐ số 5819

18/10/2019

1

1

13

Tặng Giấy khen của Chủ tịchUBND cấp xã về thành tích đột xuất

QĐ số 5819

18/10/2019

1

1

14

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

QĐ số 5819

18/10/2019

1

1

15

Xét tặng danh hiệu lao động tiên tiến

QĐ số 5819

18/10/2019

II

LĨNH VỰC GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 

 

01

05

04

1

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

QĐ số 492

07/02/2022

1

1

2

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

QĐ số 492

07/02/2022

1

1

3

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

QĐ số 492

07/02/2022

1

1

4

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

QĐ số 492

07/02/2022

1

1

5

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

QĐ số 492

07/02/2022

1

1

III

LĨNH VỰC THANH TRA

 

 

04

04

1

Tiếp công dân.

QĐ số 551

26/01/2021

1

1

2

Xử lý đơn.

QĐ số 551

26/01/2021

1

1

3

Giải quyết khiếu nại lần đầu.

QĐ số 551

26/01/2021

1

1

4

Giải quyết tố cáo.

QĐ số 551

26/01/2021

1

1

IV

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

11

11

A

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG

1

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích 

QĐ số 4527

21/10/2021

1

1

B

PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

1

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

QĐ số 4527

21/10/2021

1

1

2

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng thiệt hại do dịch bệnh

QĐ số 4527

21/10/2021

1

1

3

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng thiệt hại do thiên tai

QĐ số 4527

21/10/2021

1

1

4

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn do lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

QĐ số 4527

21/10/2021

1

1

5

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội

QĐ số 4527

21/10/2021

1

1

C

THỦY LỢI

1

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

QĐ số 4527

21/10/2021

1

1

2

Quy trình thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

QĐ số 4527

21/10/2021

1

1

3

Quy trình Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã

QĐ số 4527

21/10/2021

1

1

D

TRỒNG TRỌT

1

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

QĐ số 4527

21/10/2021

1

1

2

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

QĐ 394

20/01/2020

1

1

V

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

40

40

3

A

HỘ TỊCH

17

1

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

QĐ 3109

 06/06/2023

1

1

2

Đăng ký khai sinh

QĐ số 528

QĐ 3109

10/04/2023

06/06/2023

1

1

3

Đăng ký kết hôn

QĐ số 528

QĐ 3109

10/04/2023

06/06/2023

1

1

4

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

QĐ số 528

QĐ 3109

10/04/2023

06/06/2023

1

1

5

Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

QĐ số 528

QĐ 3109

10/04/2023

06/06/2023

1

1

6

Đăng ký khai tử

QĐ số 528

QĐ 3109

10/04/2023

06/06/2023

1

1

7

Đăng ký khai sinh lưu động

QĐ số 528

QĐ 3109

10/04/2023

06/06/2023

1

1

8

Đăng ký kết hôn lưu động

QĐ số 528

QĐ 3109

10/04/2023

06/06/2023

1

1

9

Đăng ký khai tử lưu động

QĐ số 528

QĐ 3109

10/04/2023

06/06/2023

1

1

10

Đăng ký giám hộ

QĐ số 528

QĐ 3109

10/04/2023

06/06/2023

1

1

11

Đăng ký chấm dứt giám hộ

QĐ số 528

QĐ 3109

10/04/2023

06/06/2023

1

1

12

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

QĐ số 528

QĐ 3109

10/04/2023

06/06/2023

1

1

13

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

QĐ số 528

QĐ 3109

10/04/2023

06/06/2023

1

1

14

Đăng ký lại khai sinh

QĐ số 528

QĐ 3109

10/04/2023

06/06/2023

1

1

15

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

QĐ số 528

QĐ 3109

10/04/2023

06/06/2023

1

1

16

Đăng ký lại kết hôn

QĐ số 528

QĐ 3109

10/04/2023

06/06/2023

1

1

17

Đăng ký lại khai tử

QĐ số 528

QĐ 3109

10/04/2023

06/06/2023

1

1

 Thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

18

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

QĐ 2228

(Bộ TP)

14/11/2022

1

1

19

Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch

QĐ số 528 

10/04/2023

1

1

B

NUÔI CON NUÔI

02

01

Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

 QĐ 3109

06/06/2023

1

1

01

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 QĐ 3109

06/06/2023

1

1

C

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

02

01

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

 QĐ 3109

06/06/2023

1

1

02

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

 QĐ 3109

06/06/2023

1

1

D

BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

01

01

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý  người thi hành công vụ gây thiệt hại

 QĐ 3109

06/06/2023

1

1

E

HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

04

01

Công nhận hòa giải viên

 QĐ 3109

06/06/2023

1

1

02

Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

 QĐ 3109

06/06/2023

1

1

03

Thôi làm hòa giải viên

 QĐ 3109

06/06/2023

1

1

04

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 QĐ 3109

06/06/2023

1

1

F

 CHỨNG THỰC

11

01

Cấp bản sao từ sổ gốc

 QĐ 3109

06/06/2023

1

1

02

Chứng thực bn sao từ bn chính giấy tờvăn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 QĐ 3109

06/06/2023

1

1

03

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờvăn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không th ký, không thể điểm chỉ được)

 QĐ 3109

06/06/2023

1

1

04

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 QĐ 3109

06/06/2023

1

1

05

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 QĐ 3109

06/06/2023

1

1

06

Cấp bn sao có chứnthực từ bn chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 QĐ 3109

06/06/2023

1

1

07

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sn là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

 QĐ 3109

06/06/2023

1

1

08

Chứng thực di chúc

 QĐ 3109

06/06/2023

1

1

09

Chứng thực văn bn từ chối nhận di sản

 QĐ 3109

06/06/2023

1

1

10

Chng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sảnquyền sử dụndấu nhà ở

 QĐ 3109

06/06/2023

1

1

11

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sn là động sảnquyền sử dụnđất, nhà ở

 QĐ 3109

06/06/2023

1

1

G

Thủ tục liên thông lĩnh vực hòa giải cơ sở

01

01

Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

 QĐ 3109

06/06/2023

1

1

H

 Thủ tục liên thông lĩnh vực hộ tịch

01

01

Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc có đăng ký thường trú trên địa bàn cấp quận)

 QĐ 3109

06/06/2023

1

1

VI

LĨNH VỰC VĂN HÓA – THÔNG TIN

 

 

06

07

01

01

Thủ tục Thông báo tổ chức Lễ hội cấp xã.

QĐ số 2852

23/05/2023

1

1

02

Thủ tục Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng.

QĐ số 2852

23/05/2023

1

1

03

Thủ tục Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng.

QĐ số 2852

23/05/2023

1

1

04

Thủ tục Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng.

QĐ số 2852

23/05/2023

1

1

05

Thủ tục Công nhận Câu lạc bộ thể thao cơ sở

QĐ số 2852

23/05/2023

1

1

06

Thủ tục xét tặng Giấy khen gia đình văn hóa

QĐ số 2852

23/05/2023

1

1

07

Thủ tục xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm.

QĐ số 2852

23/05/2023

1

1

VII

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

04

52

48

A

NGƯỜI CÓ CÔNG

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

QĐ số 6395

23/11/2018

1

1

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

QĐ số 6395

23/11/2018

1

1

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ ấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi

QĐ số 4393

19/08/2019

1

1

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng có quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

QĐ số 3801

04/08/2021

1

1

Cấp Bằng Tổ quốc ghi công (Đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh quy định tại khoảng 1, khoản 2 Điều 23, Pháp lệnh ưu đãi người có công đang sống tại gia đình)

QĐ số 2184

24/06/2022

1

1

Cấp Bằng tổ quốc ghi công đối với người hi sinh nhưng chưa được cấp Bằng Tổ quốc ghi công mà thân nhân đã được giải quyết chế độ ưu đãi từ ngày 31/12/1994 trở về trước

QĐ số 2184

24/06/2022

1

1

Cấp đổi Bẳng Tổ quốc ghi công

QĐ số 2184

24/06/2022

1

1

Cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

QĐ số 2184

24/06/2022

1

1

Cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với người hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh

QĐ số 2184

24/06/2022

1

1

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do Bộ Lao động TBXH quản lý

QĐ số 2184

24/06/2022

1

1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ

QĐ số 2184

24/06/2022

1

1

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

QĐ số 2184

24/06/2022

1

1

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an

QĐ số 2184

24/06/2022

1

1

Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an

QĐ số 2184

24/06/2022

1

1

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do Thành phố quản lý

QĐ số 2184

24/06/2022

1

1

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động TBXH quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ

QĐ số 2184

24/06/2022

1

1

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng

QĐ số 2184

24/06/2022

1

1

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

QĐ số 2184

24/06/2022

1

1

Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

QĐ số 2184

24/06/2022

1

1

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù đầy

QĐ số 2184

24/06/2022

1

1

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

QĐ số 2184

24/06/2022

1

1

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

QĐ số 2184

24/06/2022

1

1

Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (trường hợp HS người có công không do quân đội, công an quản lý)

QĐ số 2184

24/06/2022

1

1

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần (Trợ cấp một lần/trợ cấp mai tang/trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng)

QĐ số 2184

24/06/2022

1

1

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

QĐ số 2184

24/06/2022

1

1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh

QĐ số 2184

24/06/2022

1

1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với Thanh niên Xung phong thời kỳ chống Pháp

QĐ số 2184

24/06/2022

1

1

Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công

QĐ số 2184

24/06/2022

1

1

B

BẢO TRỢ XÃ HỘI- GIẢM NGHÈO

29

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

QĐ số 6395

23/11/2018

1

1

30

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

QĐ số 3801

04/08/2021

1

1

31

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

QĐ số 3801

04/08/2021

1

1

32

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng , hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡn hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

QĐ số 3801

04/08/2021

1

1

33

Quyết định trợ xấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

QĐ số 3801

04/08/2021

1

1

34

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

QĐ số 3801

04/08/2021

1

1

35

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

QĐ số 3801

04/08/2021

1

1

36

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

QĐ số 3801

04/08/2021

1

1

37

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được hưởng ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

QĐ số 6395

23/11/2018

1

1

38

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật

QĐ số 4393

19/08/2019

1

1

Không

39

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

QĐ số 4393

QĐ số 2173

19/08/2019

12/04/2023

1

1

Không

40

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hàng năm

QĐ số 2294

18/04/2023

1

1

Không

41

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm

QĐ số 2294

18/04/2023

1

1

không

42

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm

QĐ số 2294

18/04/2023

1

1

không

43

Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình

QĐ số 2294

18/04/2023

1

1

không

44

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

QĐ số 6395

23/11/2018

1

1

C

LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG

43

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia

QĐ số 1200

08/04/2022

1

1

D

BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM

44

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

QĐ số 6395

23/11/2018

1

1

45

Chấm dứt việc trăm sóc thay thế cho trẻ em

QĐ số 6395

23/11/2018

1

1

46

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

QĐ số 6395

23/11/2018

1

1

47

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

QĐ số 6395

23/11/2018

1

1

48

Thông báo chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

QĐ số 6395

23/11/2018

1

1

49

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

QĐ số 6395

23/11/2018

1

1

E

PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

50

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

QĐ số 6395

23/11/2018

1

1

51

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đinh

QĐ số 6395

23/11/2018

1

1

52

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

QĐ số 6395

23/11/2018

1

1

VIII

LĨNH VỰC:   ĐỊA CHÍNH – ĐÔ THỊ

 

 

20

20

01

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

QĐ số 4135

QĐ số 2629

31/10/2022

10/05/2023

01

01

02

Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

QĐ số 4135

31/10/2022

01

01

03

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất.

QĐ số 4135

31/10/2022

01

01

04

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

QĐ số 4135

31/10/2022

01

01

05

 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt)

QĐ số 4135

31/10/2022

01

01

06

 Hòa giải tranh chấp đất đai

QĐ số 4135

31/10/2022

01

07

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất )

QĐ số 5562

08/12/2020

01

01

08

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

QĐ số 5562

08/12/2020

01

01

09

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

QĐ số 5562

08/12/2020

01

01

10

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

QĐ số 5562

08/12/2020

01

01

11

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

QĐ số 5562

08/12/2020

01

01

12

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

QĐ số 5562

08/12/2020

01

01

13

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

QĐ số 5562

08/12/2020

01

01

14

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

QĐ số 5562

08/12/2020

01

01

15

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

QĐ số 5562

08/12/2020

01

01

IX

LĨNH VỰC: MÔI TRƯỜNG và TÀI NGUYÊN NƯỚC

01

01

02

1

Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

QĐ số 1040

25/03/2022

01

01

2

Đăng ký khai thác nước dưới đất

QĐ số 8430

05/12/2019

1

1

3

Lấy ý kiến UBND cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

QĐ số 8430

05/12/2019

1

1

X

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

10

10

1

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

QĐ số7130

17/12/2019

01

01

2

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

QĐ số 7130

17/12/2019

01

01

3

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

QĐ số 7130

17/12/2019

01

01

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

QĐ số 7130

17/12/2019

01

01

5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

QĐ số 7130

17/12/2019

01

01

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

QĐ số 7130

17/12/2019

01

01

7

Cấp lại Giấy chứng nhận phương tiện

QĐ số 7130

17/12/2019

01

01

8

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

QĐ số7130

17/12/2019

01

01

9

Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

QĐ số7130

17/12/2019

01

01

10

Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo nội địa bổ sung

QĐ số7130

17/12/2019

01

01

XI

LĨNH VỰC: BAN DÂN TỘC

02

02

1

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

QĐ số 2733

05/06/2018

01

01

2

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

QĐ số 2733

05/06/2018

01

01

XII

LĨNH VỰC: Y TẾ - DÂN SỐ

 

02

02

01

Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ

QĐ 2149

12/04/2023

01

01

02

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

QĐ 2149

12/04/2023

01

01

XIII

LĨNH VỰC: QUẢN LÝ CÔNG SẢN

01

01

01

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

QĐ 2389

10/6/2020

01

01

XIV

LĨNH VỰC: LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

 

 09

09

01

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

QĐ 2804

19/05/2023

01

01

02

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

QĐ 2804

19/05/2023

01

01

03

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

QĐ 2804

19/05/2023

01

01

04

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

QĐ 2804

19/05/2023

01

01

05

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

QĐ 2804

19/05/2023

01

01

06

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

QĐ 2804

19/05/2023

01

01

07

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

QĐ 2804

19/05/2023

01

01

08

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

QĐ 2804

19/05/2023

01

01

09

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

QĐ 2804

19/05/2023

01

01

NewsByCategory